Saltar al contingut principal

Model 341. IVA. Reintegre de compensacions en el règim especial d'agricultura, ramaderia i pesca.

Dades Generals

Denominació

Model 341. IVA. Reintegre de compensacions en el règim especial d'agricultura, ramaderia i pesca.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Presentació per part de l'obligat tributari sotmés al règim especial d'IVA d'agricultura, ramaderia i pesca del model 341 de sol·licitud de reintegre de compensacions en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Documentació

Model 341, de sol·licitud de reintegre de compensacions en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca.

Fases del procediment/servici

Inici: Presentació per l'obligat tributari del model 341, de sol·licitud de reintegre de compensacions en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca. Esta presentació s'efectuarà durant els vint primers dies naturals d'abril, juliol i octubre de cada any, respecte del trimestre natural anterior, mentre que la corresponent al quart trimestre s'efectuarà durant els trenta primers dies naturals del mes de gener de l'any natural posterior.

Tramitació. Comprovació per part de l'Administració tributària de la procedència del reintegrament sol·licitat.

Terminació. El procediment pot acabar d'alguna de les tres maneres següents: 1. Acord de reconeixement del reintegrament sol·licitat (amb abonament de l'interés de demora si han transcorregut més de sis mesos des de la finalització del termini per a presentar el corresponent model 341). 2. Caducitat del procediment per paralització del mateix imputable a l'interessat per període superior a tres mesos. 3. Inici d'un procediment de verificació de dades, comprovació limitada o inspecció.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa: Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

ORDEN de 15 de diciembre de 2000 por la que se aprueba el modelo 341 en pesetas y en euros, de solicitud de reintegro de compensaciones en el régimen especial de la agricultura,

ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido. (BOE 18-diciembre-2000)

Normativa de tramitación

Orden EHA/3212/2004, de 30 de septiembre,

por la que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática por internet de las declaraciones correspondientes a los modelos 308, 309, 341, 370, 371, 430 y 480. (BOE 8-octubre-2004).