Saltar al contingut principal

IVA.Reconeixement de l'exempció de l'IVA en lliuraments de béns a organismes reconeguts per a la seua exportació fora de la C.E. en el marc de les seues activitats humanitàries, caritatives o educatives.

Dades Generals

Denominació

IVA.Reconeixement de l'exempció de l'IVA en lliuraments de béns a organismes reconeguts per a la seua exportació fora de la C.E. en el marc de les seues activitats humanitàries, caritatives o educatives.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment que té per objecte el reconeixement previ del dret a l'exempció de l'Impost sobre el Valor Afegit en els lliuraments de béns a organismes reconeguts per a la seua exportació anara de la Comunitat Europea en el marc de les seues activitats humanitàries, caritatives o educatives.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT.

Oficines de Correus.

Altres llocs contemplats a l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentació

Sol·licitud de l'interessat.

Fases del procediment/servici

Inici:A instància de part, mitjançant sol·licitud dirigida al Departament de Gestió de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Tramitació:L'Agència Estatal d'Administració Tributària sol·licitarà informe preceptiu del Departament Ministerial corresponent, o Organisme equivalent de les Comunitats Autònomes, en el qual s'acredite que l'Organisme sol·licitador actua sense fi de lucre.Es notificarà la proposta de resolució quan la mateixa vaja a ser denegatòria, concedint-se termini per a al·legacions.

Acabament:Resolució expressa, reconeixent el dret a l'adquisició amb exempció d'IVA dels béns que es vagen a exportar, condicionat al compliment posterior de determinats requisits, o denegant l'esmentada exempció.

L'exportació dels béns fora de la Comunitat s'haurà d'efectuar en el termini dels tres mesos següents a la data de la seua adquisició, quedant obligat l'organisme autoritzat a remetre al proveïdor còpia del document de sortida en el termini dels quinze dies següents a la data de la seua realització.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició:Termini:Un mes.Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa:Termini:Un mes des de l'endemà al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ.Es dirigirà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica