Saltar al contingut principal

IVA. Reconeixement de l'exempció de l'IVA en entregues de béns a organismes reconeguts per a la seua exportació fora de la C.E. en el marc de les seues activitats humanitàries, caritatives o educatives.

Dades Generals

Denominació

IVA. Reconeixement de l'exempció de l'IVA en entregues de béns a organismes reconeguts per a la seua exportació fora de la C.E. en el marc de les seues activitats humanitàries, caritatives o educatives.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment que té per objecte el reconeixement previ del dret a l'exempció de l'impost sobre el valor afegit en les entregues de béns a organismes reconeguts per a la seua exportació fora de la Comunitat Europea en el marc de les seues activitats humanitàries, caritatives o educatives.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT.

Oficines de Correus.

Altres llocs contemplats en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentació

Sol·licitud de l'interessat.

Fases del procediment/servici

Inici: A instàncies de part, mitjançant sol·licitud dirigida al Departament de Gestió de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Tramitació: L'Agència Estatal d'Administració Tributària sol·licitarà informe preceptiu del Departament Ministerial corresponent, o Organisme equivalent de les comunitats autònomes, en què s'acredite que l'Organisme sol·licitant actua sense fi de lucre. Es notificarà la proposta de resolució quan la mateixa siga denegatòria, concedint-se termini per a al·legacions.

Terminació: Resolució expressa, reconeixent el dret a l'adquisició amb exempció d'IVA dels béns que s'exporten, condicionat al compliment posterior de determinats requisits, o denegant esta exempció.

L'exportació dels béns fora de la Comunitat haurà d'efectuar-se en el termini dels tres mesos següents a la data de la seua adquisició, quedant obligat l'organisme autoritzat a remetre al proveïdor còpia del document d'eixida en el termini dels quinze dies següents a la data de la seua realització.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa: Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • Ley 37/1992, de 28 de diciembre,

    del Impuesto sobre el Valor Añadido. Artículo 21.4º. (BOE 29-diciembre-1992)

  • Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre,

    por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. Artículo 9.1.4º. (BOE 31-diciembre-1992)

  • Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio,

    por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículos 136 y 137. Disposición Adicional Primera. Uno. 7. (BOE 5-septiembre-2007)