Saltar al contingut principal

Model 363.IVA:Sol·licitud de reconeixement previ de l'exempció en el marc de les relacions diplomàtiques, consulars i dels Organismes internacions reconeguts per Espanya.(Article 10, apartat 1 del Reial Decret 3485/2000, de 29 de desembre)

Dades Generals

Denominació

Model 363.IVA:Sol·licitud de reconeixement previ de l'exempció en el marc de les relacions diplomàtiques, consulars i dels Organismes internacions reconeguts per Espanya.(Article 10, apartat 1 del Reial Decret 3485/2000, de 29 de desembre)

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment l'objecte del qual és el reconeixement previ del dret a l'exempció de l'Impost sobre el Valor Afegit en el marc de les relacions diplomàtiques, consulars, dels Organismes Internacionals reconeguts per Espanya.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Ministeri d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació.(Relacions diplomàtiques, consulars i Organismes Internacionals).

Documentació

Model 363 (Relacions diplomàtiques, consulars i Organismes Internacionals).

Fases del procediment/servici

Inici:A instància de part.Relacions diplomàtiques, consulars i Organismes Internacionals, mitjançant la presentació del model 363.

Tramitació:el procediment es tramitarà amb els documents aportats o requerits.

Acabament:Resolució expressa.Transcorregut el termini establit per a la resolució d'ambdós procediments sense que s'haja dictat Resolució expressa sobre els mateixos, el silenci administratiu tindrà efectes desestimatori per als supòsits de Relacions diplomàtiques, consulars i Organismes Internacionals.Amb un termini de resolució de 6 mesos.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

Segons normativa aplicable

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició:Termini:Un mes.Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa:Termini:Un mes des de l'endemà al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ.Es dirigirà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica