Saltar al contingut principal

Procediment inspector de comprovació i investigació (contribuents en règim d'estimació objectiva)

Dades Generals

Denominació

Procediment inspector de comprovació i investigació (contribuents en règim d'estimació objectiva)

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Este procediment té per objecte comprovar i investigar l'adequat compliment de les obligacions tributàries dels contribuents que tributen per estimació objectiva i en el mateix es procedirà, en el seu cas, a la regularització de la situació tributària de l'obligat mitjançant la pràctica d'una o diverses liquidacions.La comprovació tindrà per objecte els actes, elements i valoracions consignats pels obligats tributaris en les seues declaraciós.La investigació tindrà per objecte descobrir l'existència, en el seu cas, de fets amb rellevància tributària no declarats o declarats incorrectament pels obligats tributaris.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

ofici

Sol·licitant:Administració

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT.

Oficines de Correus.

Altres llocs contemplats a l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentació

S'inicia d'ofici per l'Administració

Fases del procediment/servici

Inici:comunicació d'inici d'actuacions inspectores.

Tramitació:a) Instrucció de l'expedient.b) Tràmit d'audiència.c) Firma d'actes.d) Al·legacions a les actes de disconformitat.

Acabament:Acte de liquidació.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

Segons normativa aplicable

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició:Termini:Un mes.Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa:Termini:Un mes des de l'endemà al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ.Es dirigirà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica