Saltar al contingut principal

Rectificació d'autoliquidacions de Gestió Tributària.

Dades Generals

Denominació

Rectificació d'autoliquidacions de Gestió Tributària.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Quan un obligat tributari considere que una autoliquidació ha perjudicat de qualsevol manera els seus interessos legítims, podrà instar la rectificació de l'esmentada autoliquidació.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT.

Oficines de Correus.

Altres llocs contemplats a l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentació

Sol·licitud amb el contingut establit reglamentàriament, així com les dades que permeten identificar l'autoliquidació que es pretén rectificar.

Fases del procediment/servici

Inici:A instància de part, mitjançant la presentació d'una sol·licitud dirigida a l'òrgan competent.La sol·licitud només podrà fer-se una vegada presentada la corresponent autoliquidació i abans que l'Administració tributària haja practicat la liquidació definitiva o, en el seu defecte, abans que haja prescrit el dret de l'Administració tributària per a determinar el deute tributària mitjançant liquidació o el dret a sol·licitar la devolució corresponent.

Tramitació:En la tramitació de l'expedient es comprovaran les circumstàncies que determinen la procedència de la rectificació.Finalitzades les actuacions, es notificarà l'interessat proposada de resolució, perquè en termini de 15 dies puga efectuar al·legacions, tret que la proposta coincidisca amb el sol·licitat per l'interessat, en el cas de les quals es notificarà sense més tràmit la liquidació que es practique.

Acabament:Mitjançant resolució en la qual s'acorde o denegue la rectificació.Quan s'acorde rectificar l'autoliquidació, la resolució acordada inclourà una liquidació provisional quan afecte algun element determinant de la quantificació del deute tributari.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició:Termini:Un mes.Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa:Termini:Un mes des de l'endemà al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ.Es dirigirà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa de tramitació

RESOLUCIÓ d'11 de desembre de 2001, de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària,

per la qual es regula la presentació per via telemàtica de recursos de reposició i altres sol·licituds de caràcter tributari.(BOE 28-desembre-2001)

Normativa Bàsica

  • Llei 58/2003, de 17 de desembre,

    General Tributària.Articles 97 a 116, 120.3 i 123.(BOE 18-desembre-2003)

  • Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol,

    pel qual s'aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs.Articles 87 a 115, 126 a 129.