Saltar al contingut principal

Control de la presentació de Declaracions Informatives.

Dades Generals

Denominació

Control de la presentació de Declaracions Informatives.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Control de presentació de declaracions i autoliquidacions: Quan resulten obligats a ells d'acord amb la seua situació censal, quan l'obligació es pose de manifest per la presentació d'unes altres declaracions, autoliquidacions o comunicacions de dades del propi obligat tributari, quan es derive d'informació en poder de l'Administració procedent de terceres persones, o quan es pose de manifest en el curs d'unes altres actuacions o procediments d'aplicació dels tributs.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

oficie

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT

Documentació

El procediment s'inicia d'ofici per l'Administració. L'interessat pot presentar la declaració o autoliquidació omesa.

Fases del procediment/servici

Inici: requeriment a l'obligat tributari, perquè este la declaració o autoliquidació omesa o, si escau, comunique la corresponent modificació o baixa censal.

Tramitació: al·legacions de l'obligat tributari.

Terminació: el procediment acabarà per alguna de les següents formes: Per la presentació de la declaració o autoliquidació omesa, per la justificació de la no-subjecció o exempció en el compliment de l'obligació de presentació, per l'inici d'un procediment de comprovació o investigació, per caducitat, transcorregut el termini de tres mesos sense haver notificat resolució expressa que pose fi al procediment.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

3 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa: Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • Ley 58/2003, de 17 de diciembre,

    General Tributaria. Artículo 123. (BOE 18-diciembre-2003)

  • Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio,

    por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículo 153. (BOE 5-septiembre-2007)