Saltar al contingut principal

Comprovació censal del règim especial del grup d'entitats en l'IVA.

Dades Generals

Denominació

Comprovació censal del règim especial del grup d'entitats en l'IVA.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Les actuacions de comprovació censal tenen per objecte la comprovació de la veracitat de les dades comunicades pels obligats tributaris en les seues declaraciós censals, d'acord amb les dades comunicats o declarats pel propi obligat tributari, amb les dades en poder de l'Administració, i mitjançant l'examen físic i documental dels fets i circumstàncies a les oficines, despatxos, locals i establiments de l'obligat tributari.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

ofici

Sol·licitant:Administració

Lloc de presentació

Telemàtica:a la Seu electrònica de l'Agència Tributària.

Documentació

El procediment s'inicia d'ofici per l'Administració.L'obligat podrà presentar declaració censal.

Fases del procediment/servici

Inici:Mitjançant requeriment de l'Administració perquè l'obligat tributari aclarisca o justifique la discrepància observada o les dades relatives a la seua declaració censal, o mitjançant la notificació de la proposta de resolució, quan l'Administració Tributària compte amb dades suficient per a formular-la.

Tramitació:L'Administració haurà de notificar a l'obligat tributari la proposta de resolució, concedint un termini de deu dies per a efectuar al·legacions.En la tramitació del procediment, l'Administració podrà realitzar actuacions de comprovació censal.

Acabament:Per alguna de les següents formes:-Resolució, en la qual es rectifiquen les dades censals de l'obligat tributari.- Esmena, aclariment o justificació de la discrepància o de la dada objecte del requeriment per l'obligat tributari, sense que siga necessari dictar resolució expressa.- Caducitat.- Inici d'un procediment de comprovació limitada o d'inspecció que incloga l'objecte del procediment de rectificació de la situació censal.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició:Termini:Un mes.Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa:Termini:Un mes des de l'endemà al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ.Es dirigirà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.La interposició serà obligatòria a través de la Seu electrònica de l'AEAT quan els reclamants estiguen obligats a rebre per mitjans electrònics les comunicacions i notificacions.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica