Saltar al contingut principal

Sol·licituds d'informació tributària (INFORMA+)

Dades Generals

Denominació

Sol·licituds d'informació tributària (INFORMA+)

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

L'Administració tributària informarà dels criteris administratius existents per a l'aplicació de la normativa tributària.Estes actuacions d'informació, a més de realitzar-se d'ofici (per exemple, a través del Programa INFORMA), també s'hauran de dur a terme, a iniciativa de l'obligat tributari, mitjançant la contestació a sol·licituds d'informació tributària.En la contestació a les sol·licituds d'informació tributària, l'Administració comunicarà els criteris administratius existents per a l'aplicació de la normativa tributària, sense que l'esmentada contestació puga ser objecte de recurs.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Documentació

Sol·licitud.

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

3 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • Llei 58/2003, de 17 de desembre,

    General Tributària.Articles 34, 85 i 87.(BOE 18-desembre-2003)

  • Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol,

    pel qual s'aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs.N'articule 62 i següents.(BOE 5-setembre-2007)