Saltar al contingut principal

Revisió d'actes nuls de ple dret de Gestió Tributària

Dades Generals

Denominació

Revisió d'actes nuls de ple dret de Gestió Tributària

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment l'objecte del qual és declarar la nul·litat dels actes dictats en matèria tributària, que posen fi a la via administrativa o que no es recórreguen en termini, en els següents supòsits:a) Que lesionen els drets i llibertats susceptibles d'empara constitucional.b) Que hagen sigut dictats per òrgan manifestament incompetent per raó de la matèria o del territori.c) Que tinguen un contingut impossible.d) Que constituïsquen infracció penal o es dicten com a conseqüència d'esta.e) Que es dicten prescindint total i absolutament del procediment legalment establit o de les normes que contenen les regles essencials per a la formació de la voluntat als òrgans col·legiats.f) Actes expressos o presumptes contraris a l'ordenació jurídica pels quals s'adquirixen facultats o drets mancant dels requisits essencials per a la seua adquisició.g) Altres que s'establisca expressament en una disposició de rang legal.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

ofici

Sol·licitant:Administració

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT.

Oficines de Correus.

Altres llocs contemplats a l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentació

Quan el procediment s'inicie a instàncies de l'interessat, es dirigirà escrit a l'òrgan que va dictar l'acte la revisió del qual es pretén.

Fases del procediment/servici

Inici:d'ofici, per acord de l'òrgan que va dictar l'acte o del seu superior jeràrquic, o a instàncies de l'interessat, mitjançant escrit dirigit a l'òrgan que va dictar l'acte la revisió del qual es pretén.L'inici d'ofici serà notificat a l'interessat.Es podrà acordar motivadament la inadmissió a tràmit de les sol·licituds formulades pels interessats, sense necessitat d'obtindre dictamen de l'òrgan consultiu, quan l'acte no siga ferm en la via administrativa o la sol·licitud no es base en alguna de les causes de nul·litat assenyalades o manque manifestament de fonament, així com en el supòsit que s'hagueren desestimat quant al fons altres sol·licituds substancialment iguals.

Tramitació:es donarà audiència per un termini de 15 dies a l'interessat i a les restants persones a les quals l'acte va reconéixer drets o els interessos de les quals van resultar afectats per l'acte, perquè puguen al·legar i presentar els documents i justificants que estimen pertinents.Conclòs el tràmit d'audiència, es formularà proposta de resolució a l'òrgan competent per a resoldre.Sobre la proposta de resolució se sol·licitarà el dictamen del Consell d'Estat.La declaració de nul·litat requerirà el dictamen favorable del Consell d'Estat.

Acabament:Resolució adoptada pel Ministre d'Hisenda o l'òrgan en qui delegue.Caducitat.Desestimació per silenci administratiu si el procediment s'ha iniciat a instàncies de l'interessat.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

1 Any/s

Òrgan de resolució

Ministre d'Economia i Hisenda o òrgan en qui delegue

Recursos

Recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós-administrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica