Saltar al contingut principal

Declaració de lesivitat d'actes anul·ables de Gestió.

Dades Generals

Denominació

Declaració de lesivitat d'actes anul·ables de Gestió.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment a través del qual l'Administració tributària podrà declarar lesius per a l'interés públic els seus actes i resolucions favorables als interessats que incórreguen en qualsevol infracció de l'ordenació jurídica, a fi de procedir a la seua posterior impugnació en la via contenciós-administrativa.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

ofici

Sol·licitant:Administració

Lloc de presentació

No té . S'inicia d'ofici.

Documentació

El procediment s'inicia d'ofici.

Fases del procediment/servici

Inici:d'ofici.

Tramitació:Es concedirà audiència per un termini de 15 dies als que apareguen com interessats en el procediment.Es formularà proposta de resolució, i se sol·licitarà informe de l'òrgan amb funcions d'assessorament jurídic sobre la procedència que l'acte siga declarat lesiu.

Acabament:Mitjançant resolució adoptada pel Ministre d'Hisenda o òrgan en qui delegue.La declaració de lesivitat no podrà adoptar-se una vegada transcorreguts quatre anys des que es va notificar l'acte administratiu.També podrà acabar per caducitat.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

3 Mes/és

Òrgan de resolució

Ministre d'hisenda i Funció Pública o òrgan en qui delegue.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica