Saltar al contingut principal

Rehabilitació del NIF

Dades Generals

Denominació

Rehabilitació del NIF

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Rehabilitació del Número d'identificació fiscal prèviament revocat per l'Administració tributària.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT.

Oficines de Correus.

Altres llocs contemplats en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentació

Sol·licitud de rehabilitació del NIF, justificar la desaparició de les causes de revocació, acreditació del titular del capital social, identificació de representants legals i de titulars reals de l'entitat conforme al aptado. 2 de l'art.4 de la Llei 10/2010, activitat econòmica, domicili fiscal, adequació de la situació censal a la situació actual de l'entitat. Si la sol·licitud és per a dissoldre i liquidar la societat, a més s'aportarà escriptura de dissolució de la societat.

Fases del procediment/servici

Inici: Sol·licitud de rehabilitació del número d'identificació fiscal presentada per l'obligat tributari.

Tramitació: Comprovació per part de l'Administració tributària de l'acreditació per part de l'obligat tributari de les circumstàncies previstes en l'article 147.8 del Reglament general de les actuacions i els procediments de Gestió i Inspecció Tributària. Arxive de la sol·licitud en cas de no aportar-se documentació acreditativa d'estes circumstàncies.

Terminació: Resolució expressa de la sol·licitud de rehabilitació. Notificació a l'obligat tributari de l'acord de rehabilitació. Publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat de l'acord de rehabilitació.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

3 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa: Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio,

por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículo 147.8. (BOE 5-septiembre-2007)