Saltar al contingut principal

Model 365. Impost sobre el valor afegit. Sol·licitud de reconeixement previ de les exempcions relatives a l'Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord, als Quarteres Generals Internacionals d'esta Organització i als Estats part en este Tractat (Art. 5 del Reial decret 160/2008, de 8 de febrer)

Dades Generals

Denominació

Model 365. Impost sobre el valor afegit. Sol·licitud de reconeixement previ de les exempcions relatives a l'Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord, als Quarteres Generals Internacionals d'esta Organització i als Estats part en este Tractat (Art. 5 del Reial decret 160/2008, de 8 de febrer)

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

El procediment de verificació de dades té per objecte l'aclariment o justificació de les discrepàncies observades en les sol·licituds de reconeixement previ de les exempcions presentades per l'obligat tributari o de les dades relatives a les mateixes.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Fases del procediment/servici

Inici: A instàncies de part, mitjançant la presentació del corresponent model 365.

Tramitació: el procediment es tramitarà amb els documents aportats o requerits.

Terminació: Resolució expressa.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

3 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació Economicoadministrativa: Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Altres, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • Ley 37/1992, de 28 de diciembre,

    del Impuesto sobre el Valor Añadido. Artículo 22, apartados Diez y Once. (BOE 29-diciembre-1992)

  • Real Decreto 160/2008, de 8 de febrero,

    por el que se aprueba el Reglamento por el que se desarrollan las exenciones fiscales relativas a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, a los Cuarteles Generales Internacionales de dicha Organización y a los Estados parte en dicho Tratado y se establece el procedimiento para su aplicación. (BOE 29-febrero-2008)

  • Orden HAP/841/2016, de 30 de mayo,

    por la que se aprueban los modelos 364 "Impuesto sobre el Valor Añadido. Solicitud de reembolso de las cuotas tributarias soportadas relativas a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, a los Cuarteles Generales Internacionales de dicha Organización y a los Estados parte en dicho Tratado" y 365 "Impuesto sobre el Valor Añadido. Solicitud de reconocimiento previo de las exenciones relativas a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, a los Cuarteles Generales Internacionales de dicha Organización y a los Estados parte en dicho Tratado" y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica, y se modifica la Orden EHA/789/2010, de 16 de marzo, así como otra normativa tributaria.