Saltar al contingut principal

Model 365.Impost sobre el Valor AfegitSol·licitud de reconeixement previ de les exempcions relatives a l'Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord, als Quarters Generals Internacionals de l'esmentada Organització i als Estats part a l'esmentat Tractat (Art. 5 del Reial Decret 160/2008, de 8 de febrer)

Dades Generals

Denominació

Model 365.Impost sobre el Valor AfegitSol·licitud de reconeixement previ de les exempcions relatives a l'Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord, als Quarters Generals Internacionals de l'esmentada Organització i als Estats part a l'esmentat Tractat (Art. 5 del Reial Decret 160/2008, de 8 de febrer)

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

El procediment de verificació de dades té per objecte l'aclariment o justificació de les discrepàncies observades a les sol·licituds de reconeixement previ de les exempcions presentades per l'obligat tributari o de les dades relatives a les mateixes.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Fases del procediment/servici

Inici:A instància de part, mitjançant la presentació del corresponent model 365.

Tramitació:el procediment es tramitarà amb els documents aportats o requerits.

Acabament:Resolució expressa.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

3 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació Economicoadministrativa:Termini:Un mes des de l'endemà al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ.Es dirigirà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Reposició:Termini:Un mes.Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Otros, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • Llei 37/1992, de 28 de desembre,

    de l'Impost sobre el Valor Afegit.Article 22, apartats Diez i Onze.(BOE 29-desembre-1992)

  • Reial Decret 160/2008, de 8 de febrer,

    pel qual s'aprova el Reglament pel qual es desenvolupen les exempcions fiscals relatives a l'Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord, als Quarters Generals Internacionals de l'esmentada Organització i als Estats partix a l'esmentat Tractat i s'establix el procediment per a la seua aplicació.(BOE 29-febrer-2008)

  • Ordre HAP/841/2016, de 30 de maig,

    per la que s'aproven els models 364 "Impost sobre el Valor Afegit.Sol·licitud de reembors de les quotes tributàries suportades relatives a l'Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord, als Quarters Generals Internacionals de l'esmentada Organització i als Estats partix a l'esmentat Tractat" i 365 "Impost sobre el Valor Afegit.Sol·licitud de reconeixement previ de les exempcions relatives a l'Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord, als Quarters Generals Internacionals de l'esmentada Organització i als Estats partix a l'esmentat Tractat" i s'establixen les condicions generals i el procediment per a la seua presentació electrònica, i es modifica l'Ordre EHA/789/2010, de 16 de març, així com una altra normativa tributària.