Saltar al contingut principal

Recurs d'alçada contra les sanciones per infracció de l'art.7 Llei 7/2012.

Dades Generals

Denominació

Recurs d'alçada contra les sanciones per infracció de l'art.7 Llei 7/2012.

Tipus de procediment

Revisió d'actes administratius i recursos

Matèria

Recursos i reclamacions

Objecte

El procediment sancionador per incompliment de les limitacions als pagaments en efectiu es regirà pel que disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques La competència per a la tramitació i resolució del referit procediment sancionador correspondrà en tot el territori espanyol a l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT.

Oficines de Correus.

Altres llocs contemplats en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Fases del procediment/servici

Inici: Mitjançant escrit d'interposició, en el termini d'un mes, si l'acte anara exprés. Si no ho anara, el termini serà de tres mesos i es comptarà, per al sol·licitant i d'altres possibles interessats, a partir de l'endemà d'aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu.

Tramitació: Correspon a l'òrgan superior jeràrquic al que va dictar l'acte.

Terminació: Mitjançant resolució en la que s'estime o desestimeu el recurs interposat.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

3 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • Ley 7/2012, de 29 de octubre,

    de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude. Art. 7 (BOE 30-octubre-2012).

  • Ley 39/2015, de 1 de octubre,

    del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE 02-octubre-2015).