Saltar al contingut principal

Secretaria de la Junta Arbitral del Conveni Estat-Navarra.

Dades Generals

Denominació

Secretaria de la Junta Arbitral del Conveni Estat-Navarra.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Finançament comunitats autònomes

Objecte

Presentació d'escrits davant la secretaria de la Junta Arbitral del Conveni Econòmic Estat-Navarra.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Administració

oficie

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica, a la seu electrònica de l'Agència Tributària.

Presencial. Oficines de registre de l'Agència Tributària.

Altres llocs contemplats en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentació

Documentació en poder de l'interessat

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Junta arbitral. Agència Estatal d'Administració Tributària.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica