Saltar al contingut principal

Accés a arxius i registres i obtenció de còpies d'expedientes conclosos de queixes i suggeriments davant el Consell per a la Defensa del Contribuent.

Dades Generals

Denominació

Accés a arxius i registres i obtenció de còpies d'expedientes conclosos de queixes i suggeriments davant el Consell per a la Defensa del Contribuent.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Accés als registres i arxius que formen part d'un expediente conclòs a la data de la sol·licitud, per un obligat tributari que haja sigut part en el procediment.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT.

Oficines de Correus.

Altres llocs contemplats en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentació

Sol·licitud

Fases del procediment/servici

Inici: Presentació de la sol·licitud d'accés.

Tramitació: Per l'òrgan que va tramitar l'expediente.

Terminació: Resolució de l'òrgan que va tramitar l'expediente.

Execució: Si els documents que formen l'expediente estan emmagatzemats per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, es facilitaran l'accés a l'interessat per estos mitjans. L'accés inclourà el dret a obtindre còpia. L'accés no s'estendrà a documents que afecten a interessos de tercers o a la intimideu de les persones, o que així el dispose la normativa vigent.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

1 Mes/és

Òrgan de resolució

Consell per a la Defensa del Contribuent

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica