Saltar al contingut principal

Publicitat de situacions d'incompliment rellevant de les obligacions tributàries.

Dades Generals

Denominació

Publicitat de situacions d'incompliment rellevant de les obligacions tributàries.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

En relació amb la publicitat de situacions d'incompliment rellevant de les obligacions tributàries, concedir tràmit d'al·legacions a l'interessat en qui podrà invocar l'existència d'errors materials, de fet o aritmètics o acreditar que no es presenten els requisits legals a efectes de publicació.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT.

Oficines de Correus.

Altres llocs contemplats a l'article 16 de la Llei 39/2015.

Fases del procediment/servici

L'Administració comunicarà a l'interessat la concurrència dels requisits establits a l'article 95 bis de la LGT i les dades que seran objecte de publicació, concedint-li tràmit d'al·legacions.

El contribuent podrà invocar l'existència d'errors materials, de fet o aritmètics o acreditar que no es presenten els requisits legals a efectes de publicació.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Director General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Recursos

Contra la comunicació d'inclusió no cap cap recurs, únicament es pot realitzar al·legacions que no es contestaran expressament.

Contra l'acord de publicació del llistat, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant del Director General de l'AEAT en el termini d'un mes o directament recurs contenciós-administratiu davant dels Jutjats Centrals del Contenciós-Administratiu, en el termini de dos mesos, de conformitat amb el previst en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Otros, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • Llei 58/2003, de 17 de desembre,

    General Tributària.Article 95 bis.(BOE 7 - juliol - 2004)

  • Ordre HAP/2216/2015, de 23 d'octubre,

    per la que es determina la data de publicació i els corresponents fitxers i registres del llistat comprensiu dels deutors a la Hisenda Pública per deutes o sancions tributàries que complisquen les condicions establides a l'article 95 bis de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en aplicació de l'establit en la disposició transitòria única de la Llei 34/2015, de 21 de setembre.(BOE 24 - octubre - 2015)

  • Ordre HAP/364/2016, d'11 de març,

    per la qual es determina, per a l'any 2016 i següents, la data de publicació i els corresponents fitxers i registres del llistat comprensiu dels deutors a la Hisenda Pública per deutes o sancions tributàries que complisquen les condicions establides a l'article 95 bis de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.(BOE 21 - març - 2016)