Saltar al contingut principal

Compensacions. Compensació d'ofici.

Dades Generals

Denominació

Compensacions. Compensació d'ofici.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment iniciat d'ofici per l'Administració tributària per a la declaració de l'extinció de deutes en període executiu mitjançant la compensació amb els crèdits reconeguts a favor de l'obligat tributari.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

oficie

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica.

Procediment iniciat per l'Administració.

Documentació

El procediment s'inicia d'ofici per l'Administració.

Fases del procediment/servici

Inici / Tramitació: Quan un deutor a la Hisenda pública siga, al seu torn, creditor d'aquella per un crèdit reconegut, una vegada transcorregut el període voluntari, es compensarà d'ofici el deute i els recàrrecs del període executiu que procedisquen amb el crèdit. No obstant això, es compensaran d'ofici durant el termini d'ingrés en període voluntari: les quantitats per ingressar i per retornar que resulten d'un mateix procediment de comprovació limitada o inspecció, havent de's produir l'ingrés o la devolució de la quantitat diferencial que procedisca, les quantitats per ingressar i per retornar que resulten de la pràctica d'una nova liquidació per haver sigut anul·lada una altra anterior. En este cas, en la notificació de la nova liquidació es procedirà a la compensació de la quantitat que procedisca i es notificarà a l'obligat al pagament l'import diferencial perquè l'ingresse en els terminis establits en l'article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. En eixe supòsit, procedirà la liquidació dels interessos de demora meritats segons el que disposa l'article 26.5 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, interessos que seran objecte de compensació en el mateix acord.

Terminació: Adoptat l'acord de compensació, es declararan extingides els deutes i crèdits en la quantitat concurrent. Este acord serà notificat a l'interessat i servirà com a justificant de l'extinció del deute. Si el crèdit és inferior al deute, es procedirà com seguix: La part de deute que excedisca el crèdit seguirà el règim ordinari, iniciant-se el procediment de constrenyiment, si no és ingressada al seu venciment, o continuant este procediment, si ja s'haguera iniciat amb anterioritat, sent possible practicar compensacions successives amb els crèdits que posteriorment puguen reconéixer-se a favor de l'obligat al pagament. Per la part concurrent es procedirà segons el que disposa l'apartat 1.En cas que el crèdit siga superior al deute, declarada la compensació, s'abonarà la diferència a l'interessat.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la que prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra el mateix no s'ha interposat reclamació economicoadministrativa.

Reclamació Economicoadministrativa: Termini: Un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es puga entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que haja dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica