Saltar al contingut principal

Reclamacions de terceria de millor dret.

Dades Generals

Denominació

Reclamacions de terceria de millor dret.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment impulsat per qui reclama davant de l'Administració Tributària, en cas d'alienació forçosa, ser titular d'un dret de crèdit sobre el bé o dret a alienar que és privilegiat davant l'ostentat per la Hisenda Pública.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT.

Oficines de Correus.

Altres llocs contemplats a l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentació

Documents en què el tercerista funde el seu dret.

Fases del procediment/servici

Inici:La reclamació de terceria es formularà per escrit, acompanyant els documents originals en què el tercerista funde el seu dret i còpia d'estos, si desitja que li siguen tornats, prèvia confrontació.L'escrit es dirigirà a l'òrgan que estiga tramitant el procediment de constrenyiment, el qual el remetrà a l'òrgan competent per a la seua tramitació.Si l'escrit de reclamació no reunix els requisits exigibles a les sol·licituds que es dirigisquen a l'Administració o el tercerista no acompanya els documents originals en què puga fundar el seu dret a l'escrit de reclamació, l'òrgan competent per a la tramitació el requerirà perquè repare la seua falta, per a la qual cosa disposarà d'un termini de 10 dies explicats a partir de l'endemà al de la notificació del requeriment, amb l'advertència expressa de què, de no fer-ho així, es procedirà a l'arxiu de la reclamació.Rebuda la documentació o, en el seu cas, reparats els defectes observats en la presentada, es dictarà, si és procedent, acord d'admissió a tràmit que serà notificat al tercerista i a l'obligat al pagament.L'esmentat acord haurà de ser dictat en el termini de 15 dies des que es reba la reclamació o s'entenguen reparats els defectes.

Tramitació:En el termini de 15 dies des de l'admissió a tràmit de la terceria presentada l'òrgan competent per a la tramitació remetrà la reclamació, juntament amb la documentació aportada i l'expedient de pressa, a l'òrgan competent per a la seua resolució.També remetrà una proposta de resolució degudament motivada.L'òrgan competent per a resoldre podrà ordenar que es complete l'expedient amb els antecedents, informes, documents i dades que resulten necessàries.Igualment, haurà de sol·licitar informe del corresponent òrgan amb funcions d'assessorament jurídic, que l'haurà d'emetre en el termini de 15 dies.La sol·licitud d'informe anirà acompanyada de tots els documents de l'expedient de pressa que puguen tindre transcendència per a la resolució de la terceria.

Acabament i Execució:L'estimació de la reclamació determinarà el lliurament al reclamant del producte obtingut en l'execució, una vegada deduïts els costos necessaris per a la seua realització en el procediment administratiu de pressa.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

3 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Demanda Judicial de Terceria:Interposició de l'oportuna demanda judicial de terceria, de la qual el present procediment és requisit administratiu previ i preceptiu.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica