Saltar al contingut principal

Reclamacions per responsabilitat patrimonial.

Dades Generals

Denominació

Reclamacions per responsabilitat patrimonial.

Tipus de procediment

Responsabilitat Patrimonial i altres sol·licituds d'indemnització

Matèria

Recursos i reclamacions

Objecte

Resolució de les reclamacions de responsabilitat patrimonial extracontractual per danys causats per l'Agència Tributària.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

ofici

Sol·licitant:Administració

Lloc de presentació

Telemàtica.

Altres llocs contemplats a l'article 16.4 de la Llei 39/2015.

Documentació

Reclamació de responsabilitat patrimonial.

Fases del procediment/servici

Inici:Mitjançant la presentació de l'escrit de sol·licitud per part de l'interessat, o d'Ofici per l'Administració quan així es considere.

Tramitació:És preceptiva l'emissió en el procediment de l'informe per part del servici presumptament responsable del mal causat, així com el tràmit d'audiència a l'interessat.

Acabament:Amb la resolució de la reclamació estimant-la total o parcialment o desestimant-la.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

6 Mes/és

Òrgan de resolució

El President de l'Agència Tributària.Sense perjudici de la delegació de competències que puga existir sobre això.

Recursos

Reposició:Termini:Un mes.Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Llei 39/2015, d'1 d'octubre,

del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE 2-10-2016).