Saltar al contingut principal

Accés a arxius i registres i obtenció de còpies d'expedients conclosos en procediments de contractació i de responsabilitat patrimonial.

Dades Generals

Denominació

Accés a arxius i registres i obtenció de còpies d'expedients conclosos en procediments de contractació i de responsabilitat patrimonial.

Tipus de procediment

Contractació Pública

Matèria

Contractació i Responsabilitat Patrimonial

Objecte

Accés als registres i arxius que formen partix d'un expedient conclòs a la data de la sol·licitud, per un obligat tributari que haja sigut part en el procediment.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Altres llocs contemplats a l'article 16.4 de la Llei 39/2015.

Documentació

Sol·licitud d'accés.

Fases del procediment/servici

Inici:Presentació de la sol·licitud d'accés.

Tramitació:Per l'òrgan que va tramitar l'expedient.

Acabament:Resolució de l'òrgan que va tramitar l'expedient.

Execució:Si els documents que formen l'expedient estan emmagatzemats per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, es facilitaran l'accés a l'interessat pels esmentats mitjans.L'accés inclourà el dret a obtindre còpia.L'accés no s'estendrà a documents que afecten a interessos de tercers o a la intimitat de les persones, o que així ho dispose la normativa vigent.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

3 Mes/és

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició:Termini:Un mes.Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica