Saltar al contingut principal

Contractació en l'àmbit de l'Agència Tributària.

Dades Generals

Denominació

Contractació en l'àmbit de l'Agència Tributària.

Tipus de procediment

Contractació Pública

Matèria

Contractació i Responsabilitat Patrimonial

Objecte

Règim Jurídic que regula els contractes d'obres, servicis i subministraments que celebra l'Agència Tributària.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

ofici

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

FACE( Punt general d'entrada de factures.electròniques).

Altres llocs contemplats a l'article 16.4 de la Llei 39/2015.

Documentació

Ofertes Esmenes Plecs de Clàusules Administratives Particulars Plec de Prescripcions Tècniques

Fases del procediment/servici

Inici.Es produïx amb l'aprovació de l'expedient per l'òrgan de contractació i amb la posterior convocatòria pública s'obri el procés de presentació d'ofertes o bé es convida directament els empresaris prèviament seleccionats a presentar ofertes.

Tramitació.Se selecciona els empresaris d'acord amb els criteris que figuren als plecs, en el seu cas, i després es valora i selecciona l'oferta que obtinga la millor puntuació, quan existisca concurrència, aplicant els criteris de valoració prèviament aprovats.

Acabament.El procediment acabarà amb alguna de les següents decisions de l'òrgan de contractació:adjudicació, desistiment, renúncia o declaració de desert.

Execució.L'execució del contracte implica donar compliment amb la finalitat del contracte a satisfacció de la unitat encarregada del seu seguiment i execució.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

2 Mes/és

Òrgan de resolució

El President de l'Agència, com a Òrgan de contractació.Sense perjudici de la delegació de competències que puga existir sobre això.

Recursos

Reposició.Termini:Un mes.Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer.

Recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós-administrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica