Saltar al contingut principal

Incidències en la contractació en l'àmbit de l'Agència Tributària.

Dades Generals

Denominació

Incidències en la contractació en l'àmbit de l'Agència Tributària.

Tipus de procediment

Contractació Pública

Matèria

Contractació i Responsabilitat Patrimonial

Objecte

Incidències sorgides entre l'Administració i el contractista durant l'execució del contrato:Modificación de les seues condicions, ampliació del termini, resolució del contracte, sol·licitud d'indemnitzacions per danys, cessió de contractes, reajustament d'anualitats i imposició de penalitats

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

ofici

Sol·licitant:Administració

Lloc de presentació

Telemàtica.

Altres llocs contemplats a l'article 16.4 de la Llei 39/2015.

Documentació

Proposta de l'Administració o sol·licitud del contractista.

Fases del procediment/servici

Inici.Proposta de l'Administració o sol·licitud del contractista.

Tramitació.Audiència al contractista.

Acabament.El procediment acabarà amb alguna de les següents decisions de l'òrgan de contractació:aprovació o no aprovació de la incidència.

Execució.Actes i documents encaminats a donar compliment a la incidència aprovada.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

3 Mes/és

Òrgan de resolució

El President de l'Agència, com a Òrgan de contractació.Sense perjudici de la delegació de competències que puga existir sobre això.

Recursos

Reposició:Termini:Un mes.Amb caràcter potestatiu, davant de l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer.

Recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós-administrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica