Saltar al contingut principal

Direcció General de Tributs

Dades Generals

Denominació

Direcció General de Tributs

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Servici prestat per l'Agència Estatal d'Administració Tributària a través del qual la Direcció General de Tributs pot sol·licitar informe a l'Agència Tributària en relació amb consultes tributàries que li han sigut plantejades.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Administració

Lloc de presentació

Telemàtica

Fases del procediment/servici

Inici:Enviament dels documents

Acabament:Obtenció de justificant de recepció

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa de tramitació

Resolució de 28 de desembre de 2009, de la Presidència de l'Agència Estatal d'Administració Tributària,

per la que es crea la seu electrònica i es regulen els registres electrònics de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (BOE 29-desembre-2009)

Normativa Bàsica

Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol,

pel qual s'aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs.Articles 65 i 67.(BOE 5-setembre-2007)