Saltar al contingut principal

Obtenció de certificats tributaris de terceres persones. Impost sobre activitats econòmiques.

Dades Generals

Denominació

Obtenció de certificats tributaris de terceres persones. Impost sobre activitats econòmiques.

Tipus de procediment

Certificats

Matèria

Impostos

Objecte

Proporcionar de manera directa, telemàtica i immediata a les Administracions Públiques, certificats tributaris de terceres persones que precisen per a la tramitació de procediments administratius de la seua competència, sempre que esta cessió directa d'informació tributària, compte amb el previ consentiment de l'obligat tributari o estiga prevista en una llei.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

Emplenament de la sol·licitud en línia.

Fases del procediment/servici

Inici: Emplenament de la sol·licitud en línia.

Tramitació: Creue de les dades de la sol·licitud amb la base de dades de l'AEAT.

Terminació: Emissió del certificat telemàtic, mitjançant actuació automatitzada. Una vegada emés el certificat, l'obligat tributari podrà manifestar la seua disconformitat amb qualsevol de les dades que formen part de seu contingut en el termini de 10 dies, comptats a partir de l'endemà de la seua recepció, mitjançant un escrit en el que sol·licite la modificació del certificat, a què s'adjuntaran els elements de prova que estime convenients per a acreditar la seua sol·licitud. Si s'estimara incorrecte el certificat expedit, es procedirà a l'emissió d'un nou en el termini de 10 dies. Si no es considerara procedent expedir un nou certificat es comunicarà a l'obligat tributari amb expressió dels motius que el fonamenten.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 5: Proactiu

Normativa

Normativa Bàsica