Saltar al contingut principal

Emissió de cartes de pagament de la Direcció General del Cadastre.

Dades Generals

Denominació

Emissió de cartes de pagament de la Direcció General del Cadastre.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Servici prestat per l'Agència Estatal d'Administració Tributària a través del qual la Direcció General del Cadastre descàrrega les seues cartes de pagament per a, una vegada notificades, comunicar a l'Agència Tributària la data de notificació.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

oficie

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

Carta de pagament

Fases del procediment/servici

No hi ha fases específiques d'actuació.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio,

por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. (BOE 5-septiembre-2007)