Saltar al contingut principal

Gestió d'empleats públics.

Dades Generals

Denominació

Gestió d'empleats públics.

Tipus de procediment

Convenis de col·laboració i comunicacions administratives

Matèria

Impostos

Objecte

Realització de tràmits per Internet en representació de terceres persones

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

Acord de col·laboració

Fases del procediment/servici

Inici. Inscripció en el registre de funcionaris públics habilitats

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal de Admninistración Tributària

Recursos

No procedix la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 5: Proactiu

Normativa

Normativa Bàsica

  • Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica

  • Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos

  • Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007

  • Orden HAP/800/2014, de 9 de mayo, por la que se establecen normas específicas sobre sistemas de identificación y autenticación por medios electrónicos con la Agencia Estatal de Administración Tributaria

Normativa de tramitació

  • Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica

  • Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos

  • real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007

  • Orden HAP/800/2014, de 9 de mayo, por la que se establecen normas específicas sobre sistemas de identificación y autenticación por medios electrónicos con la Agencia Estatal de Administración Tributaria