Saltar al contingut principal

Gestió de sol·licituds d'informació no estructurada

Dades Generals

Denominació

Gestió de sol·licituds d'informació no estructurada

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Recepció de sol·licituds d'informació i enviament a altres organismes públics

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Administració

Lloc de presentació

Telemàtica

Fases del procediment/servici

Inici.Sol·licitud per via telemàtica de la informació per part de l'Administració Pública que es tracte.

Tramitació.Si és procedent el subministrament d'informació, preparació d'esta.

Acabament.Posada a disposició de la documentació preparada.

Formularis

Tramitació electrònica

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica