Saltar al contingut principal

Sol·licitud de remesa de les Hisendes Forals a l'AEAT

Dades Generals

Denominació

Sol·licitud de remesa de les Hisendes Forals a l'AEAT

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Gestió de les sol·licituds de remeses de possibles ingressos realitzats indegudament en l'AEAT rebudes de les Hisendes Forals del País Basc i Navarra.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Administració

Lloc de presentació

Telemàtica, a la Seu electrònica de l'Agència Tributària.

Documentació

Documentació presentada per l'interessat, inclosa a la corresponent remesa

Fases del procediment/servici

No té fases específiques de tramitació.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No és procedent la presentació de recursos.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica