Saltar al contingut principal

MINERVA:Anàlisi de riscos de conflicte d'interés

Dades Generals

Denominació

MINERVA:Anàlisi de riscos de conflicte d'interés

Tipus de procediment

Contractació Pública

Matèria

Fons Comunitaris

Objecte

Sol·licitud d'informació sobre conflictes d'interés.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Administració

Lloc de presentació

Telemàtica, en seu electrònica de l'Agència Tributària.

Fases del procediment/servici

No existixen fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No és procedent la interposició de recursos.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

  • Disposició Addicional de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2023 que crega el sistema de consulta de conflicte d'interessos mantingut per l'Agència Tributària

  • Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener,

    relativa a l'anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d'interés en els procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOE 25-gener-2023)