Saltar al contingut principal

Notificacions.

Dades Generals

Denominació

Notificacions.

Tipus de procediment

Convenis de col·laboració i comunicacions administratives

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment per a rebre les notificacions, amb total seguretat i integritat, a través de mitjans telemàtics, bé mitjançant la Notificació per compareixença electrònica (accés electrònic pels interessats al contingut de les actuacions administratives corresponents, sempre que quede constància d'este accés), bé mitjançant la utilització de l'Adreça Electrònica Habilitada. Este últim tipus de notificació serà obligatòria per a les persones i entitats a les que es referix expressament el Reial decret 1363/2010, de 29 d'octubre, que regula els supòsits de notificacions i comunicacions administratives obligatòries per mitjans electrònics en l'àmbit de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i que són fonamentalment societats i altres entitats.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentació

No procedix presentació de documentació accessòria, excepte la relativa a l'obtenció de certificat electrònic i, si escau, apoderament.

Fases del procediment/servici

Inici: En el supòsit de la notificació per compareixença electrònica, es realitzarà l'accés a les notificacions a través de la pàgina web de l'Agència Tributària. La subscripció voluntària a notificacions i comunicacions a través de l'Adreça Electrònica Habilitada, requerix que es dispose de la mateixa, havent de realitzar posteriorment la selecció dels procediments dels que es desitge rebre les notificacions per mitjans telemàtics. Les persones i entitats a les que es referix el Reial decret 1363/2010, de 29 d'octubre, que regula els supòsits de les notificacions i comunicacions administratives obligatòries per mitjans electrònics en l'àmbit de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, només estaran vinculades des de la recepció d'una comunicació amb l'acord d'assignació, la qual podrà rebre's per mitjans no electrònics o per mitjans electrònics (notificació per compareixença en sede electrònica de l'AEAT) assortint plens efectes la inclusió des de la primera d'elles que siga practicada (Article 5.3 del Reial decret 1363/2010).

Tramitació i Finalització: obtenció de la informació continguda en les notificacions i comunicacions disponibles, o de les rebudes, si escau.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal de l'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica