Saltar al contingut principal

Criteri sobre el càlcul de la base imposable de l'IVA en el cas de descomptes en la venda d'automòbils

Donada la seua rellevància, s'informa sobre el criteri dictat pel Tribunal Economicoadministratiu Central (TEAC) en relació amb la base imposable de l'IVA i els descomptes en vendes d'automòbils que, en part, són sufragats per l'entitat financera que concedix el finançament.

La resolució del TEAC núm. 00/04177/2018/00/00, de 21 d'octubre de 2020, de conformitat amb els criteris assenyalats pel TJUE en seus sentencies de 15-5-2001, assumpte C-34/99, Primback i de 16-1-2014, assumpte C-300/12, Iber Tours, considera que els descomptes concedits pels concessionaris en la venda d'automòbils finançats, sufragats per l'entitat financera, no minoren la base imposable de la venda dels vehicles, ja que l'import obtingut pel concessionari és el mateix tant quan se subscriu l'operació de finançament com quan no és així.

En el cas de finançament, hi ha una part de la contraprestació que es paga per un tercer, en este cas, l'entitat financera, pagament per un tercer que ha de formar part de la base imposable segons resulta de l'article 78.Un de la LIVA. 

L'anterior és independent de què existisca una tasca d'intermediació financera del concessionari a la que resulte d'aplicació l'exempció conforme l'article 20.U.18é de la LIVA.