Saltar al contingut principal

Autoliquidació de l'Impost sobre Determinats Servicis Digitals. Model 490

El termini de presentació i ingrés de l'autoliquidació corresponent al primer trimestre de l'exercici 2021 s'efectuarà en el termini corresponent al segon trimestre de 2021, açò és, de l'1 de juliol al 2 d'agost de 2021. Tot això, sense perjudici del termini de presentació amb domiciliació bancària del pagament del deute tributari d'estos trimestres primer i segon de 2021, que haurà de realitzar-se de l'1 al 28 de juliol de 2021.

Orden HAC/590/2021, de 9 de junio,

por la que se aprueba el modelo 490 de "Autoliquidación del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales" y se determinan la forma y procedimiento para su presentación.