Saltar al contingut principal

Noves normes tributàries

En el BOE de 18 de juny s'han publicat les Ordres HAC/609/2021, HAC/610/2021, HAC/611/2021 i HAC/612/2021.

L'Ordre HAC/609/2021 es referix als models 036 de Declaració censal d'alta, modificació i baixa en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors, 037 de Declaració censal simplificada d'alta, modificació i baixa en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors i al model 030 de Declaració censal d'alta en el Cens d'obligats tributaris, canvi de domicili i/o variació de dades personals.

L'Ordre HAC/610/2021 aprova el model 369 "impost sobre el valor afegit. Autoliquidació dels règims especials aplicables als subjectes passius que presten servicis a persones que no tinguen la condició de subjectes passius, que efectuen vendes a distancia de béns i certes entregues interiors de béns".

L'Ordre HAC/611/2021 aprova el formulari 035 "Declaració d'inici, modificació o cessació d'operacions compreses en els règims especials aplicables als subjectes passius que presten servicis a persones que no tinguen la condició de subjectes passius o que realitzen vendes a distancia de béns o determinades entregues nacionals de béns".

L'Ordre HAC/612/2021 aprova el model 179 "Declaració informativa trimestral de la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístics".

 • Orden HAC/609/2021, de 16 de junio,

  por la que se modifican la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 de Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores y la Orden EHA/3695/2007, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 030 de Declaración censal de alta en el Censo de obligados tributarios, cambio de domicilio y/o variación de datos personales, que pueden utilizar las personas físicas, se determinan el lugar y forma de presentación del mismo.

 • Orden HAC/610/2021, de 16 de junio,

  por la que se aprueba el modelo 369 "Impuesto sobre el Valor Añadido. Autoliquidación de los regímenes especiales aplicables a los sujetos pasivos que presten servicios a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos, que efectúen ventas a distancia de bienes y ciertas entregas interiores de bienes" y se determinan la forma y procedimiento para su presentación.

 • Orden HAC/611/2021, de 16 de junio,

  por la que se aprueba el formulario 035 "Declaración de inicio, modificación o cese de operaciones comprendidas en los regímenes especiales aplicables a los sujetos pasivos que presten servicios a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos o que realicen ventas a distancia de bienes o determinadas entregas nacionales de bienes" y se determinan la forma y procedimiento para su presentación.

 • Orden HAC/612/2021, de 16 de junio,

  por la que se aprueba el modelo 179, "Declaración informativa trimestral de la cesión de uso de viviendas con fines turísticos" y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación.