Saltar al contingut principal

IVA. Models 303, 322 i 390

Es publica l'Ordre HAC/646/2021, de 22 de juny, que té per objecte introduir en els models  322 "Autoliquidació mensual, model individual", 303 "impost sobre el valor afegit, Autoliquidació" i  390 "Declaració-resum anual de l'impost sobre el valor afegit", les modificacions necessàries per a la seua adaptació als canvis introduïts a l'IVA com a conseqüència de l'aprovació de nous règims especials prevists en la Llei  37/1992, de  28 de desembre, de l'IVA.

També té per objecte adaptar les especificacions tècniques del subministrament electrònic de facturació a la nova regulació dels règims especials. En concret, s'habilita en els Llibres registre de l'IVA portats a través de la Sede electrònica de l'AEAT, una nova clau que permeta l'adequada anotació dels registres de facturació corresponent a les operacions acollides als nous règims especials.

Entrarà en vigor l'1 de juliol de  2021. No obstant això, serà aplicable per primera vegada a les autoliquidacions de l'IVA, models  303 i  322, corresponents als períodes de liquidació que s'inicien a partir de  l' 1 de juliol de  2021 i a la declaració-resum anual, model  390, corresponent a l'exercici  2021.

Orden HAC/646/2021, de 22 de junio,

por la que se modifican la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, y el modelo 039 de Comunicación de datos, correspondientes al Régimen especial del Grupo de Entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido, la Orden EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, por la que se aprueban el modelo 303 Impuesto sobre el Valor Añadido, Autoliquidación, la Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 390 de declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido y la Orden HFP/417/2017, de 12 de mayo, por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria establecida en el artículo 62.6 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y se modifica otra normativa tributaria.