Saltar al contingut principal

Reducció del tipus d'IVA al 10% en els subministraments d'energia elèctrica

Reducció del tipus d'IVA al 10% en els subministraments d'energia elèctrica

Per a donar resposta a la situació generada per l'increment dels preus de l'electricitat, dins dels límits de la Directiva 2006/112/CE, de 28 de novembre, s'establix de forma excepcional i transitòria fins el 31 de desembre de 2021, per als contractes d'energia elèctrica terme fix del qual de potencia no supere els 10 kW, una rebaixa des del 21 al 10 per cent en el tipus impositiu de l'IVA que recau sobre tots els components de la factura elèctrica, quan el preu mitjà mensual del mercat majorista el mes anterior al de la facturació haja superat els 45 €/MWH.

L'objectiu és reduir l'import de la factura elèctrica.

A estos efectes, ha de tindre's en compte que este llindar de 45 €/MWH es relaciona amb la cotització mitja durant el mes de desembre de 2020 dels contractes d'entrega a termini d'electricitat a Espanya per a l'any 2021, que per a la segona mitat de 2021 s'establix en 83,32 €/MWH, situant-se per tant este llindar per davall de les expectatives de preus futurs del mercat.

També ha d'assenyalar-se que esta mesura s'aplica a tots els contractes de subministrament d'energia elèctrica, sempre que la potencia contractada no supere els 10 kW, fet que suposa en realitat, la seua aplicació a gairebé la totalitat de les llars consumidors finals, ja que la potencia mitja contractada pels consumidors domèstics és aproximadament de 4,1 kW.

De la mateixa manera, la mesura permetrà que es beneficie un gran nombre de treballadors autònoms.

D'altra banda, per a pal·liar situacions de pobresa energètica dels consumidors més vulnerables, també es rebaixa al 10 per cent el tipus impositiu de l'IVA aplicable a la factura elèctrica dels titulars de contractes de subministrament d'electricitat que siguen perceptors del bo social, i a més tinguen reconeguda la condició de vulnerable sever o vulnerable sever en risc d'exclusió social, durant el període de vigència d'este reial decret-llei, independentment del preu de l'electricitat del mercat majorista.

Esta mesura beneficiarà aproximadament a 612.000 llars amb esta condició, que representen aproximadament el 50 per cent del total de llars beneficiaris del bo social d'electricitat.

Seu entrada en vigor es produïx el 26 de juny de 2021.

El Reial decret-llei 12/2021 també modifica els límits de les deduccions per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en visc d'arts escèniques i musicals realitzades a les Canarias.

Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien durant l'any 2020, l'import de la deducció per inversions o per despeses en produccions espanyoles de llargmetratges i curtmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals de ficció, animació o documental a què es referix els apartats 1 i 2 de l'article 36 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats, no podrà ser superior a 12,4 milions d'euros quan es tracti de produccions o de despeses realitzades a les Canarias.

L'import de la deducció per despeses realitzades en la producció i exhibició d'espectacles en visc d'arts escèniques i musicals a què es referix l'apartat 3 de l'article 36 de la Llei 27/2014 no podrà ser superior a 900.000 euros quan es tracti de despeses realitzades a les Canarias.

Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio,

por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua.