Saltar al contingut principal

Models de declaració de l'impost sobre societats i de l'Impost sobre la Renda de no Residents per a períodes impositius iniciats entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2020 i modificació del model 282 «Declaració informativa anual d'ajuts rebudes en el marc del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias i altres ajuts d'estat, derivades de l'aplicació del Dret de la Unió Europea »

En el BOE de 08 de juny de 2021 es publica l'Ordre HAC/560/2021, de 4 de juny, per la qual s'aproven els models de declaració de l'impost sobre societats i de l'Impost sobre la Renda de no Residents corresponent a establiments permanents i a entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol, per als períodes impositius iniciats entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2020, es dicten instruccions relatives al procediment de declaració i ingrés, s'establixen les condicions generals i el procediment per a la seua presentació electrònica; i per la qual es modifica l'Ordre HAP/296/2016, de 2 de març, per la qual s'aprova el model 282, «Declaració informativa anual d'ajuts rebudes en el marc del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias i altres ajuts d'estat, derivades de l'aplicació del Dret de la Unió Europea »i s'establixen les condicions i el procediment per a la seua presentació.

Orden HAC/560/2021, de 4 de junio,

por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso, se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica; y por la que se modifica la Orden HAP/296/2016, de 2 de marzo, por la que se aprueba el modelo 282, "Declaración informativa anual de ayudas recibidas en el marco del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y otras ayudas de estado, derivadas de la aplicación del Derecho de la Unión Europea" y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación.