Saltar al contingut principal

Impost especial sobre l'Electricitat. Model 560

Es publica l'Ordre HAC/172/2021, de 25 de febrer, per la qual s'establixen l'estructura i el funcionament del cens d'obligats tributaris per l'Impost Especial sobre l'Electricitat, s'aprova el model 560, "Impost Especial sobre l'Electricitat. Autoliquidació", i es determinen la forma i el procediment per a la seua presentació.

Orden HAC/172/2021, de 25 de febrero,

por la que se establecen la estructura y el funcionamiento del censo de obligados tributarios por el Impuesto Especial sobre la Electricidad, se aprueba el modelo 560, "Impuesto Especial sobre la Electricidad. Autoliquidación", y se determinan la forma y el procedimiento para su presentación.