Saltar al contingut principal

Modificacions en la Llei de l'impost sobre Societats i en el text refós de la Llei de l'impost sobre la Renda de no Residents

En el BOE de 10 de març es publica el Reial decret-llei 4/2021, de 9 de març, pel qual es modifiquen la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats, i el text refós de la Llei de l'impost sobre la Renda de no Residents, aprovat mitjançant Reial decret legislatiu 5/2004, de 5 de març, en relació amb les asimetries híbrides.

Mitjançant este reial decret-llei s'incorporen al Dret espanyol les normes sobre asimetries híbrides de la Directiva (UE) 2016/1164 del Consell, de 12 de juliol de 2016, per la qual s'establixen normes contra les pràctiques d'elusió fiscal que incidixen directament en el funcionament del mercat interior

Este reial decret-llei entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat i tindrà efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir de l'1 de gener de 2020 i que no hagen conclòs a seu entrada en vigor.