Saltar al contingut principal

Publicació de còpia de l'informe del Conflicte núm. 5. Impost sobre el valor afegit. Interposició artificiosa de societat per a aconseguir devolucions d'IVA suportat en activitats exemptes

A l'efecte del que disposa l'article 206.bis de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i d'acord amb el que estableix l'article 194.6 del Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, es procedix a publicar còpia de l'informe de la Comissió Consultiva sobre conflicte en l'aplicació de la norma relatiu al contribuent MATRIU PROPIETÀRIA SL.

L'informe declara que concorren les circumstàncies establides en l'article 15.1 de la Llei general tributària en relació amb la intervenció de l'entitat matriu en l'activitat de l'entitat filial de la interessada. Esta entitat filial realitza una activitat essencialment exempta d'IVA i rep en arrendament els pisos i apartaments que després explota mitjançant el seu lloguer a tercers.  Segons el parer de la Comissió consultiva, la intervenció de la Matriu propietària en l'adquisició i obres realitzades en els immobles adquirits obeïx estrictament a salvar de forma impròpia la impossibilitat de deduir i, en última instància, recuperar les quotes d'IVA suportades, per part de la filial de la qual activitat està essencialment exempta d'IVA.