Saltar al contingut principal

Informació i declaració d'operacions amb el tipus d'IVA al 5 %

Amb efectes des de l'1 de juliol de 2022 i fins el 31 de desembre de 2022, l'article 18 del Reial decret-llei 11/2022, de 25 de juny, pel qual s'adopten i es prorroguen determinades mesures per a respondre a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, per a fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica, i per a la recuperació econòmica i social de la illa de La Palma (BOE de 26 de juny), establix una rebaixa des del 10 al 5 per cent en el tipus impositiu de l'IVA que recau sobre tots els components de la factura elèctrica per als contractes d'energia elèctrica terme fix del qual de potencia no supere els 10 kW, quan el preu mitjà mensual del mercat majorista el mes anterior al de la facturació haja superat els 45 €/MWH.

Per a pal·liar situacions de pobresa energètica dels consumidors més vulnerables, també es rebaixa al 5 per cent el tipus impositiu de l'IVA aplicable a la factura elèctrica dels titulars de contractes de subministrament d'electricitat que siguen perceptors del bo social, i a més tinguen reconeguda la condició de vulnerable sever o vulnerable sever en risc d'exclusió social, durant el període de vigència d'este reial decret-llei, independentment del preu de l'electricitat del mercat majorista.

Este nou tipus impositiu s'implementa tècnicament de la següent manera:

 1. Subministrament Immediat d'Informació (SII):

  Per tal de permetre informar el nou tipus impositiu (5 %) s'han modificat les validacions dels llibres registre de factures rebudes i emeses portats a través de la Sede electròniques (SII), admetent el tipus impositiu del 5% si la Data d'operació ≥ 1 de juliol de 2022 i ≤ 31 de desembre de 2022.

  Esta modificació s'ha publicat a l'apartat"Informació Tècnica" del portal "SII - Subministrament Immediat d'Informació de l'IVA", una nova versió del document de validacions "Document de validacions i errors (28-6-2022)".

  Document de validacions i errors (28-6-2022)

 2. Models 303 i 322.

  Per tal d'habilitar la declaració dels subministraments d'energia elèctrica gravats al nou tipus impositiu, per a les autoliquidacions corresponents a períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de juliol de 2022 es modifiquen les especificacions tècniques dels models 303 i 322 de manera que:

  • S'inclouran en les caselles 01 i 03 les bases imponiblesy quotes meritades corresponents als subministraments d'energia elèctrica facturats al tipus del 5%.

  • En el cas d'operacions al tipus del 4% i del 5% simultàniament, s'inclouran en la casella 01 la suma de les BI corresponent a ambdós tipus, en la casella 03 la suma de les quotes corresponents als dos tipus i en la casella 02 s'indicarà el tipus al que corresponga una major quota.