Saltar al contingut principal

Nota explicativa de la Llei 12/2022, de 30 de juny, de regulació per a l'impuls dels plans de pensions de treball

La disposició final quinta de la Llei 12/2022, de 30 de juny, de regulació per a l'impuls dels plans de pensions de treball, per la qual es modifica el text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, afegix un nou article 38 ter en la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats, per a incorporar una deducció en la quota íntegra del 10 per cent per contribucions empresarials a sistemes de previsió social empresarial imputades a favor dels treballadors.

En este sentit, el nou article 38 ter de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats disposa que:

«Article 38 ter. Deducció per contribucions empresarials a sistemes de previsió social empresarial.

El subjecte passiu podrà practicar una deducció en la quota íntegra del 10 per cent de les contribucions empresarials imputades a favor dels treballadors amb retribucions brutes anuals inferiors a 27.000 euros, sempre que tals contribucions es realitzen a plans de pensions de treball, a plans de previsió social empresarial, a plans de pensions regulats en la Directiva (UE) 2016/2341 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de desembre de 2016, relativa a les activitats i la supervisió dels fons de pensions de treball i a mutualitats de previsió social que actuen com a instrument de previsió social dels que siga promotor el subjecte passiu.

Quan es tracti de treballadors amb retribucions brutes anuals iguals o superiors a 27.000 euros, la deducció prevista en el paràgraf anterior s'aplicarà sobre la part proporcional de les contribucions empresarials que corresponguen a l'import de la retribució bruta anual ressenyat en este paràgraf.»

D'acord amb l'article 10.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, la deducció introduïda pel nou article 38 ter serà aplicable per a períodes impositius que comiencen a partir de 2 de juliol de 2022.

Ley 12/2022, de 30 de junio,

de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre.