Saltar al contingut principal

Nou Assistent virtual de Renda sobre immobles

S'ha incorporat com ferramenta d'assistència virtual d'IRPF l'"Assistent virtual de Renda sobre immobles". Esta ferramenta, a diferència dels Informadors de Renda i d'Activitats Econòmiques, oferix la possibilitat de formular preguntes utilitzant un text lliure en el que, a través de frases concretes, es descriguen els detalls de teu consulta, que serà contestada de forma personalitzada mitjançant l'ús de la intel·ligència artificial.

La ferramenta incorpora exclusivament temes referents a immobles, si bé, successivament aniran incorporant-se la resta de matèries que afecten a l'impost.

Els temes sobre els quals es pot consultar són els referents a rendiments derivats d'immobles depenent de l'ús al que es destinen, com a habitatge habitual, a disposició dels seus titulars, afectes a activitat econòmica o immoble en lloguer, incloent en este últim cas totes les possibles modalitats d'arrendament. A més, inclou com calcular i declarar els guanys i pèrdues patrimonials derivats de la transmissió d'immobles en les seues diferents modalitats lucratives i oneroses, així com els casos especials d'extinció de condomini o la dació en pagament. Finalment, es tracten les deduccions derivades de la propietat o l'ús dels immobles, com són les deduccions per adquisició d'habitatge habitual, la deducció per lloguer i la resta de deduccions com les recentment incorporades deduccions per obres d'eficiència energètica.

Si es formularen consultes sobre matèries no relacionades amb immobles, l'Assistent respondria derivant als Informadors de Renda i d'Activitats Econòmiques, a través dels quals es podrien resoldre aquelles qüestiones.

Com a la resta de les ferramentes d'Assistència Virtual, si la resposta obtinguda no conté tota la informació que se sol·licitava, es podrà accedir al xat que serà atés per un especialista de l'Administració Digital Integral (ADI).

Assistent virtual de Renda sobre immobles