Saltar al contingut principal

Model 369 IVA. Autoliquidació dels règims especials aplicables a subjectes passius que presten servicis a persones que no tinguen la condició de subjectes passius, que efectuen vendes a distancia de béns i certes entregues interiors de béns

S'ha publicat l'Ordre HFP/493/2022, de 30 de maig, per la qual s'han introduït canvis en el procediment de pagament per transferència de les quotes per ingressar per empresaris o professionals no establits en la Comunitat que no disposen de compte bancari en alguna de les entitats col·laboradores en la gestió recaptatòria i derivades dels règims especials prevists en les secciones 2a (Règim exterior de la Unió) i 3a (Règim de la Unió) del capítol XI del títol IX de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'IVA.

Esta Ordre entrarà en vigor el dia  1 de juliol de  2022.

Orden HFP/493/2022, de 30 de mayo,

por la que se modifica la Orden HAC/610/2021, de 16 de junio, por la que se aprueba el modelo 369 "Impuesto sobre el Valor Añadido. Autoliquidación de los regímenes especiales aplicables a los sujetos pasivos que presten servicios a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos, que efectúen ventas a distancia de bienes y ciertas entregas interiores de bienes" y se determinan la forma y procedimiento para su presentación.