Saltar al contingut principal

Publicació de còpia de l'informe del Conflicte núm. 7. Impost sobre el valor afegit. Interposició artificiosa d'una comunitat de béns per a aconseguir devolucions d'IVA suportat en activitats exemptes

A l'efecte del que disposa l'article 206.bis de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i d'acord amb el que estableix l'article 194.6 del Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, es procedix a publicar còpia de l'informe de la Comissió Consultiva sobre conflicte en l'aplicació de la norma relatiu al contribuent "COMUNITAT DE BÉNS".

En l'informe es declara que existix Conflicte en l'aplicació de la norma tributària en un cas d'interposició d'una comunitat de béns com arrendadora d'uns locals, de forma sobrevinguda en un moment pròxim a la finalització de l'obra de reforma dels mateixos. Els locals s'arrenden per un valor inferior al de mercat a D. MM, un dels dos comuners d'esta Comunitat, que desenvolupa una activitat professional exempta d'IVA que no genera dret a deducció. Després d'analitzar les circumstàncies concurrents es conclou que de l'operació no resulta cap efecte econòmic rellevant diferent de l'estalvi fiscal, açò és, la deducció íntegra de les quotes suportades d'IVA per la reforma i condicionament dels locals afectes exclusivament a l'activitat exempta de D. MM.