Saltar al contingut principal

Conflicte núm. 12. Impost sobre el valor afegit. Activitats exemptes. Interposició artificiosa de societat per a la deducció de l'IVA suportat. Arrendament d'habitatge a particular

A l'efecte del que disposa l'article 206.bis de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i d'acord amb el que estableix l'article 194.6 del Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, es procedix a publicar còpia de l'informe de la Comissió consultiva sobre conflicte en l'aplicació de la norma relatiu al contribuent "SM I ML, SL".

En l'Informe es declara que existix conflicte en l'aplicació de la norma tributària en un supòsit d'interposició artificiosa d'una entitat, FFTT, SA, a fi d'arrendar-li dos habitatges contigus i moblades junts amb els seus annexos, perquè siga esta última entitat qui, al seu torn, cediu el seu ús a un particular vinculat amb l'obligat tributari.