Saltar al contingut principal

Modificació de diversa normativa tributària

S'ha publicat la Llei 13/2023, de 24 de maig, per la qual es modifiquen la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en transposició de la Directiva (UE) 2021/514 del Consell de 22 de març de 2021, per la qual es modifica la Directiva 2011/16/UE relativa a la cooperació administrativa en l'àmbit de la fiscalitat, i altres normes tributàries.

Esta llei introduïx una sèrie de modificacions en les següents normes:

  • Llei  58/2003, de  17 de desembre, General Tributària

  • Llei  37/1992, de  28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit

  • Text refós de la Llei de l'impost sobre la Renda de no Residents, aprovat pel Reial Decret Legislatiu  5/2004, de  5 de març

  • Llei  27/2014, de  27 de novembre, de l'impost sobre societats.