Saltar al contingut principal

Modificacions en la normativa tributària

Es modifiquen diverses normes en matèria tributària mitjançant la Llei 11/2023, de 8 de maig, de transposició de Directives de la Unió Europea en matèria d'accessibilitat de determinats productes i servicis, migració de persones altament qualificades, tributària i digitalització d'actuacions notarials i registrals; i per la qual es modifica la Llei 12/2011, de 27 de maig, sobre responsabilitat civil per danys nuclears o produïts per materials radioactius.

Entre elles, es modifiquen la Llei  37/1992, de  28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit, el text refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat pel Reial decret legislatiu  1/2010, de  2 de juliol, la Llei  38/1992, de  28 de desembre, d'Impostos Especials i el Reglament dels Impostos Especials, aprovat pel Reial decret  1165/1995, de  7 de juliol.

Ley 11/2023, de 8 de mayo,

de trasposición de Directivas de la Unión Europea en materia de accesibilidad de determinados productos y servicios, migración de personas altamente cualificadas, tributaria y digitalización de actuaciones notariales y registrales; y por la que se modifica la Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos.