Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

11.2. Exempció reinversió habitatge habitual

  • EXEMPCIÓ PER REINVERSIÓ (HABITATGE HABITUAL)

    Quan el guany patrimonial provingui de l'alienació de l'habitatge habitual i la  quantitat obtinguda en la transmissió es reinverteixi totalment o parcialment en l'adquisició d'un altre habitatge habitual, haurà de reflectir-se l'import reinvertit o que es reinverteixi, sempre que es compleixin les condicions reglamentàriament previstes per exonerar de gravamen el guany derivat de la venda.

    El programa calcularà el guany patrimonial amb les dades introduïdes en la casella 0365 de la pàgina 12 de la declaració

  • Import total obtingut de la venda de l'habitatge habitual susceptible de reinversió.
  • Ganacia patrimonial obtinguda
  • Import reinvertit:

            Import reinvertit fins a 31-12-2018

Es reflectirà l'import reinvertit durant l'any 2018 en l'adquisició d'un nou habitatge habitual.

La reinversió haurà d'efectuar-se, d'una sola vegada o successivament, en un període no superior a dos anys.

            Import compromès a reinvertir, després de 2018, en els dos anys següents

Es farà constar l'import de la qual reinversió es compromet efectuar en els dos anys següents a la transmissió de l'habitatge anterior.

S'entendrà que la reinversió s'efectua dins termini quan la venda s'hagués efectuat a terminis o amb preu ajornat, sempre que l'import dels terminis es destini a la finalitat indicada dins el període impositiu en què es vagin percebent.

  • Préstec per a l'adquisició de l'habitatge transmès pendent d'amortitzar:

Si per adquirir l'habitatge transmès el contribuent hagués utilitzat finançament aliè, s'indicarà en aquesta casella el principal del préstec que es trobi pendent d'amortitzar en el moment de la transmissió.