Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

11.2.Exempció reinversió habitatge habitual

  • EXEMPCIÓ PER REINVERSIÓ (HABITATGE HABITUAL)

    Quan el guany patrimonial provingui de l'alienació de l'habitatge habitual i la quantitat obtinguda en la transmissió es reinverteixi total o parcialment en l'adquisició d'un altre habitatge habitual, s'haurà de reflectir l'import reinvertit o que es vagi a reinvertir, sempre que es compleixin les condicions reglamentàriament previstes per exonerar de gravamen el guany derivat de la venda.

    El programa calcularà el guany patrimonial amb les dades introduïdes a la casella 0365 de la pàgina 12 de la declaració

  • Import total obtingut de la venda de l'habitatge habitual susceptible de reinversió.
  • Ganacia patrimonial obtinguda
  • Import reinvertit:

            Import reinvertit fins a 31-12-2018

Es reflectirà l'import reinvertit durant l'any 2018 en l'adquisició d'un nou habitatge habitual.

La reinversió s'haurà d'efectuar, d'una sola vegada o successivament, en un període no superior a dos anys.

            Importi compromès a reinvertir, després de 2018, en els dos anys següents

Es farà constar l'import la reinversió del qual es compromet efectuar en els dos anys següents a la transmissió de l'habitatge anterior.

S'entendrà que la reinversió s'efectua dins de termini quan la venda s'hagi efectuat a terminis o amb preu ajornat, sempre que l'import dels terminis es destini a la finalitat indicada dins del període impositiu en què es vagin percebent.

  • Préstec per a l'adquisició de l'habitatge transmès pendent d'amortitzar:

Si per adquirir l'habitatge transmès el contribuent hagués utilitzat finançament aliè, s'indicarà en aquesta casella el principal del préstec que es trobi pendent d'amortitzar en el moment de la transmissió.