Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

11.5. Saldos negatius de guanys i pèrdues patrimonials

En aquest apartat apareixen els saldos pendents d'aplicació al principi del període, les quantitats que s'apliquen en aquesta delcaración, i els saldos pendents d'aplicació per a exercicis futurs. Casillas 0431, 0433 i 0434 de la pàgina 13 de la declaració, en referència a la base imposable general. Referenciats als exercicis 2014 a 2017, i 2018 respectivament.

I caselles 0437 a 0439, i caselles 0440 a 0441 en referència a la base imposable de l'estalvi.