Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

11.5.Saldos negatius de guanys i pèrdues patrimonials

En aquest apartat apareixen els saldos pendents d'aplicació al principi del període, les quantitats que s'apliquen en aquesta delcaración, i els saldos pendents d'aplicació per a exercicis futurs.Caselles 0431, 0433 i 0434 de la pàgina 13 de la declaració, amb referència a la base imposable general.Referenciats als exercicis 2014 a 2017, i 2018 respectivament.

I caselles 0437 a 0439, i caselles 0440 a 0441 amb referència a la base imposable de l'estalvi.