Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

12.2.Excés no reduït aportacions sistemes de previsió social

En aquest apartat quedaran reflectides les partides introduïdes a la casella 0464, quantitats pendents de reduir procedents dels exercicis 2013 a 2017, i les quantitats que quedarien pendents per a exercicis futurs.Aquestes quantitats haurien d'estar consignades en les declaració d'aquests exercicis, sol·licitant la possibilitat de reducció als 5 exercicis següents.

Tambien es reflectiran les quantitats aportades a l'exercici 2018, i les quantitats no aplicades que se sol·licita  poder reduir als 5 exercicis següents.

En aquest apartat no hi haurà incloses les contribucions empresarials a assegurances col·lectives de dependència.