Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

12.2. Excés no reduït aportacions sistemes de previsió social

En aquest apartat quedaran reflectides les partides introduïdes en la casella 0464, quantitats pendents de reduir procedents dels exercicis 2013 a 2017, i les quantitats que quedarien pendents per a exercicis futurs. Aquestes quantitats haurien d'estar consignades en les declaracions d'aquells exercicis, sol·licitant la possibilitat de reducció en els 5 exercicis següents.

També es reflectiran les quantitats aportades en l'exercici 2018, i les quantitats no aplicades  que se sol·licita  poder reduir en els 5 exercicis següents.

En aquest apartat no estaran incloses les contribucions empresarials a assegurances col·lectives de dependència.